Anna Jarosz

arteterapeutka, psychoterapeutka


Jestem arteterapeutką, ukończyłam kurs ARTETERAPIA – Kultura przeciw Wykluczeniu organizowanego przez Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Społecznych Centrum ŁOWICKA w Warszawie. Jestem psychoterapeutką w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii prowadzonego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Marii Orwid pt: „Psychoterapia indywidualna i terapia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji” akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Prowadzę procesy terapeutyczne młodzieży i osób dorosłych łącząc podejście psychodynamiczne i systemowe. W procesie terapeutycznym koncentruję się na budowaniu zaufania i poczuciu bezpieczeństwa klienta, co pozwala na pozytywne oddziaływanie procesu terapeutycznego. Wspieram w poznawaniu i rozumieniu siebie, własnych emocji i potrzeb. Pracuję z osobami doświadczającymi trudności w relacjach społecznych, zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych, obsesyjno-kompulsywnych, przechodzącymi kryzys. Wspieram osoby nieheteronormatywne i transpłciowe.

Swoje ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywałam w Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, gdzie pracuję indywidualnie i prowadzę grupy młodzieżowe, a także wspieram rodziców. Zrealizowałam również staż w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a moja praca podlega regularnej superwizji. Prowadzę terapię także w języku angielskim.

Anna Jarosz, arteterapeutka

art therapist, psychotherapist

I am an art therapist. I graduated from the course ART TERAPY – Culture against Exclusion organised by the Association Academy of Social Skills ŁOWICKA Centre in Warsaw. I am a psychotherapist in the course of a 4-year psychotherapy course conducted by the Maria Orwid Foundation for Psychotherapy Development in Krakow entitled: „Individual and family psychotherapy with special consideration of the adolescence period” accredited by the Polish Psychiatric Association.

I conduct therapeutic processes of adolescents and adults combining psychodynamic and systemic approaches. In the therapeutic process I focus on building trust and a sense of security for the client, which allows for a positive impact of the therapeutic process. I support the client to explore and understand themselves, their emotions and needs. I work with people experiencing difficulties with social relationships, depressive disorders, anxiety, adaptive disorders, obsessive-compulsive disorders and those going through a crisis. I also support non-heteronormative and transgender people.

I gained my experience of more than 10 years working with young people at the PARASOL Centre for Prevention and Social Education, where I work individually and lead teen groups, as well as support parents. I have also completed an internship at the Department of Psychotherapy of the University Hospital in Krakow.

I am a member of the Polish Psychiatric Association and my work is subject to regular supervision.

Zadzwoń aby umówić się na spotkanie: